Floating CSS Menu Css3Menu.com


Floating CSS Menu Css3Menu.com
Stanovy Institutu zážitkové pedagogiky
čl. I. Název
Institut zážitkové pedagogiky
čl. II. Sídlo a působnost
Sídlem IZP je humanitární středisko Klučanka, Dědov 45, Teplice nad Metují, 549 57. Hlavní činnost vyvíjí na území České republiky a v rámci svých projektů spolupracuje se zahraničními partnery.
čl. III. Preambule:
Institut zážitkové pedagogiky (dále jen IZP) je dobrovolnou organizací sdružující fyzické a právnické osoby spolupracující v oblasti moderních pedagogických metodik.
čl. IV. Činnosti IZP:
Hlavní:
            1. Aplikace, podpora a tvorba metodik zážitkové pedagogiky:
 • na vlastních projektových pobytech,
 • na školách v přírodě,
 • v rámci volnočasových aktivit dětí a mládeže.
 • 2. Spolupráce se státními orgány, institucemi a organizacemi, jejichž zaměření je na oblast dětí a mládeže.
 • 3. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí z mateřských a základních škol ve vlastním
 • ekostředisku.
Doplňující:
 • 4. Provozování rekreačních středisek za účelem vytvoření vhodného materiálního zázemí pro projektové pobyty a sídla sdružení.
 • 5. Dosažení výnosů z vlastních hospodářských činností souvisejících s provozováním rekreačních středisek pro samofinancování IZP.
čl. V. Orgány IZP
Výkonným orgánem IZP je rada, její předseda, ředitel a revizní komise.
 • 1. Nejvyšším orgánem IZP je rada v jejíž kompetenci je úprava stanov, schvalování rozpočtu na následující kalendářní rok, dohlížení nad plněním cílů IZP, ustanovení ředitele a revizní komise IZP. Její svolání musí být nejméně jednou do roka. Rada volí a odvolává své členy a předsednictvo sestavené z předsedy rady a jeho zástupce. K platnosti usnesení rady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů členů rady.
 • 2. Rada koordinuje správnou činnost IZP a schvaluje přijetí nových členů.
 • 3. Ředitel IZP řídí a organizuje její činnost s pověřením, jako jednatel a mluvčí IZP.  Ředitel zastupuje sdružení navenek samostatně.
 • 4. Funkční období předsedy rady a ředitele je neomezené, avšak tito mohou být kdykoliv odvoláni nadpoloviční většinou rady v případě nedůvěry a porušení stanov.
 • 5. Revizní komise dohlíží nad správným hospodařením a správou majetku IZP.   Zodpovídá se radě, která volí její zástupce.
 • 6. V případě odstoupení či rozpadu rady (méně jak tři členové) se stává nejvyšším orgánem IZP členská základna.
čl. VI. Členství
1. Členem IZP se může stát jakákoliv organizace, kolektiv, či jednotlivec sympatizující s cílem a posláním IZP.
 • 2. Členství u jednotlivců není podmíněno věkem, pouze je omezeno hlasovací právo u členů mladších jak 18 let.
 • 3. Členství vzniká na základě vyplněné členské přihlášky (spolu s ověřením údajů) a schválením radou IZP.
 • 4. Členství zaniká:
 • a) vystoupením člena z IZP na základě písemné žádosti,
 • b) vyloučením člena radou IZP z důvodů porušení stanov nebo poškození dobrého jména IZP,
 • c) smrtí fyzických osob,
 • d) zánikem právních subjektů.
 • 5. Čestné členství je udělováno osobám a organizacím, které v rámci svému společenskému postavení mohou výrazně napomoci realizaci cílů a naplnění poslání IZP.
čl. VII. Práva a povinnosti členů
1. Členové se mohou účastnit na všech aktivitách pořádaných IZP za předpokladu dohody s jejími orgány vzhledem k správné koordinaci činnosti.
2. Členové mohou bezplatně využívat veškerých výhod IZP poskytujících v rámci její činnosti.
3. Členové jsou povinni dodržovat platné zákony České Republiky a ustanovení Základní listiny lidských práv a svobod. Jejich chování i mimo rámec činnosti IZP se musí slučovat s principy slušnosti, humanity a ochrany přírody.
čl. VIII. Zásady hospodaření
1.  Zdroj příjmů (peněžní prostředky, movitý a nemovitý majetek, služby nebo práva):
 • a) členské příspěvky a zápůjčky movitého i nemovitého majetku
 • b) dotace
 • c) sponzorství
 • d) dary
 • e) veřejné sbírky
 • f) výnosy z doplňkových činností
2. Hospodaření s prostředky IZP je v souladu s předpisy upravujícími hospodaření právnických osob formy      občanských sdružení a neziskového charakteru a právními předpisy upravujícími vedení účetnictví, a to na základě schváleného rozpočtu.
čl. IX. Zánik IZP
Zanikne-li IZP sloučením s jiným právním subjektem, její majetek se převede na nově vzniklý právní subjekt. Zanikne-li IZP bez sloučení s jiným právním subjektem, připadne majetek IZP zakládajícím členům.
čl. X. Ustanovení závěrečné
Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Ministerstvem vnitra České republiky podle platných zákonů a vyhlášek o sdružování občanů.
Hlavní sídlo:
Klučanka
Dědov 45
Teplice nad Metují
549 57

IČ: 228 94 853
GSM: 606 888 195
Číslo účtu:
606 888 1956/5500
johan.cz@seznam.cz
© M.J.O. 12/2015